Mgr. Daniel Havlík 
Telefon:
Email:
od 2012 Moravskoslezský kraj Krajský úřad - Náměstek hejtmana kraje pro dopravu, silniční hospodářství, životní prostředí a zemědělství
od 2006 Obec Ludgeřovice - Starosta
od 2004 Městský úřad Hlučín - vedoucí odboru sociálních věcí 
od 1996 Pedagogicko psychologická poradna - speciální pedagog
Více informací zde...

  

 

Mgr. Josef Melecký
Telefon: +420 602 502 478
Email: josef.melecky@provalve.cz
Více informací zde...
 
 
 
 

 

Martin Hrdinka
Moderátor, scenárista, producent ...
Email:
Telefon:
Více informací zde...
 
 

 

Tomáš Petreček
Sportovec, horolezec, hasič - záchranář
Email:
Telefon:
Od roku 2000 pracuje u Hasičského záchranného sboru v Opavě, je členem reprezentačního týmu v Adventure race (tým Black Hill – Salomon/OpavaNet), věnuje se především horskému kolu, terénnímu a orientačnímu běhu, horol, plavání a kajaku. Je horolezec, účastní se také expedic na osmitisícové vrcholy.
Více informací zde...
 

 

MUDr. David Rumpík
Telefon:
Email:
Ve své odborné praxi se již 18 let věnuje léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně programů darování a náhradního mateřství. Od července 2009 byl –za Českou gynekologicko-porodnickou společnost - členem komise pro náhradní mateřství zřízené při Ministerstvu spravedlnosti. Patří mezi průkopníky náhradního mateřství v České republice.  Spolupodílel se na zpracování oficiálního stanoviska SAR ČGSP v otázce náhradního mateřství.
V roce 2012 zahájil postgraduální vzdělávací program na Masarykově univerzitě v Brně. Téma – Etické a právní aspekty surogátního mateřství.
Více informací zde...
Videopozdrav

 

Ing. Libor Witassek
Podnikatel, kybernetik, manažer nadnárodní GCE Group se sídlem v Malmö
Člen představenstva mezinárodní poradenské skupiny Allied Consultants Europe se sídlem ve Stuttgartu a působností v 15 zemích Evropy. Vedoucí partner české společnosti DC VISION specializující se na budování organických systémů řízení. V rámci své profesní činnosti získal řadu českých i mezinárodních ocenění, prosadil se jako manažerský specialista u řady evropských i globálních manažerů. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně v oboru Technická kybernetika, Univerzity M. Kopernika v Toruni v oboru Mezinárodní marketing management a na Dominican University v Chicagu získal titul MBA. Působí rovněž jako přední donátor v Nadačním fondu proti korupci.
 
 
 
 

 

 

MUDr. Roman Staněk
Člen redakční rady Urologie pro praxi, recenzent české urologie 
Více informací zde...
 
 
 
 

 

 

Vážení příznivci, děkujeme, že jste se rozhodli společně s naším Nadačním fondem Pavla Novotného pomoci potřebným. Nabízíme Vám několik možností, jak pomoci:

 

 1. Finančními dary
 2. Věcnými dary
 3. Vaší osobní pomocí při pořádání různých charitativních, vzdělávacích či presentačních akcích NF Pavla Novotného nebo při společných výletech či jiných pobytů určených pro onkologické či jinak postižené občany
 4. Můžete se stát partnerem našeho NF Pavla Novotného nebo partnerem Klubu přátel NF Pavla Novotného a nabídnout Vám vaše služby např. za zlevněné ceny
 5. Při zajištění propagace a šíření informací (média) v oblasti osvěty uroonkologických onemocnění

 

Vašim dalším nápadům nebo námětům se určitě nebráníme, ba naopak za každou novou myšlenku nebo nápad budeme rádi. 

Prosím kontaktujte nás na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vaší pomoci si velmi vážíme!

Finanční dary

Svůj finanční dar můžete poskytnout bezhotovostním převodem na bankovní účet Nadačního fondu Pavla Novotného, který je uveden u České spořitelny, a.s. 

Číslo účtu: 4218494339/0800 Česká spořitelna, a. s.

Další možností, jak můžete finančně přispět, jsou sbírkové  účty  vyhlášených veřejných sbírek. Bližší informace k vyhlášeným veřejným sbírám naleznete v sekci "Jak pomoci-Veřejné  sbírky" nebo v sekci "Novinky". Číslo  účtu  a variabilní symbol je pro každou vyhlášenou veřejnou sbírku jiný. Veřejné  sbírky se řídí  zákonem o veřejných sbírkách č.117/2001Sb., ve znění pozdějších novel.

Vaše finanční dary jsou uznatelné z hlediska Zákona o daních z příjmů a velmi rádi Vám poskytneme potvrzení o přijetí daru.

Váš finanční dar využijeme v souladu se zákonem, pravidly a stanovami Nadačního fondu Pavla Novotného k zajištění jednotlivých projektů nadačního fondu (více informací v sekci Projekty) a činnosti naší organizace. Pravidelně Vás budeme na těchto webových stránkách nebo pomocí médií informovat, jakým způsobem jsme finanční dary použily a komu a jak byla finanční pomoc poskytnuta.

Máte-li zájem, rádi s Vámi uzavřeme darovací smlouvu, kterou si můžete stáhnout níže. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete na adresu sídla fondu: Nadační fond Pavla Novotného, Vrchní 280, 747 32 Chlebičov. Jeden originál smlouvy Vám bude zaslán zpět potvrzený statutárními zástupci nadačního fondu.

V případě zájmu o dojednání podmínek významnějších darů a partnerství nás, prosím, kontaktujte na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Darovací smlouvy

Ke stažení zde...

 

Věcné dary

Po předchozí dohodě můžete Nadačnímu fondu Pavla Novotného na základě písemné darovací smlouvy poskytnout taktéž věcné dary. Smlouvu si můžete stáhnout níže. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete na adresu sídla fondu: Nadační fond Pavla Novotného, ul. Vrchní 280, 747 32 Chlebičov. Jeden originál smlouvy potvrzený statutárními zástupci nadačního fondu Vám bude zaslán zpět.

Vaše věcné dary můžeme využít při provozní činnosti nadačního fondu (např. IT technika, kancelářské potřeby, zdravotnické potřeby apod.). Některé věcné dary (např. ceny do tomboly na plese, umělecká díla, sběratelské předměty atd.) mohou být zpeněženy, např. prostřednictvím dražby nebo tomboly. Získané finance využijeme v souladu se zákonem, pravidly a stanovami Nadačního Pavla Novotného fondu k činnosti naší organizace. Pravidelně Vás budeme informovat, jakým způsobem finanční dary používáme, jak a kde jsme společně pomohli.

V případě, že máte zájem nám pomoci tímto způsobem, kontaktujte nás na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Darovací smlouva – věcný dar

Ke stažení zde...

 

Mediální prostor a propagace

Mezi hlavní cíle Nadačního fondu Pavla Novotného patří osvěta v oblasti mužského zdraví. Přivítáme tedy jakoukoliv pomoc v oblasti šíření informací a propagace naší činnosti.

Můžete nám pomoci:

 • Získat mediální prostor (internet, tisk, TV, rádio) pro rozhovory, články a příběhy, které se budou týkat uroonkologických onemocnění, onkologických onemocnění dětí a žen, prevence závažných onemocnění a činnosti našeho nadačního fondu. Rozhovory bude poskytovat Ing. Pavel Novotný a další odborníci (lékaři, členové správní rady).
 • Zajistit účast na akcích, kde by bylo vhodné prezentovat prevenci onkologických onemocnění a další naší činnost
 • Vyrobit propagační a informační materiály našeho nadačního fondu |Pavla Novotného (letáky, trička, košile, samolepky, tužky, reklamní předměty, bannery, apod.). Veškeré podobné materiály nám můžete poskytnout jako věcný dar oproti písemné darovací smlouvě.
 • V této oblasti bychom Vás následně zařadili mezi mediální partnery našeho nadačního fondu.

Pokud máte zájem nás podpořit tímto způsobem, kontaktujte nás na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Daňová uznatelnost daru

Daňové souvislosti poskytnutí daru nutné pro daňové přiznání za kalendářní rok (platné od 1. ledna 2014 – zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších novel):

Pro fyzické osoby (viz § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):

 • Od základu daně z příjmů fyzických osob lze odečíst hodnotu daru poskytnutého Nadačnímu fondu Pavla Novotného na účely sociální, humanitární a charitativní.
 • Úhrnná hodnota všech darů ve zdaňovacím období však musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1.000 Kč.
 • V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
 • Dary doložíte prostřednictvím Potvrzení o přijatých darech, vystaveným Nadačním fondem Pavla Novotného nebo příslušnou darovací smlouvou podepsanou oběma stranami.
 • Dary zohledňujete v daňovém přiznání úhrnem za celé zdaňovací období.

 

Pro právnické osoby (viz § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):

 • Od základu daně z příjmů právnických osob lze odečíst hodnotu daru poskytnutého Nadačnímu fondu Pavla Novotného na účely sociální, humanitární a charitativní.
 • Úhrnná hodnota všech darů ve zdaňovacím období však musí činit alespoň 2.000 Kč.
 • U hmotného nebo nehmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku nebo hodnota zachycená v účetnictví u ostatního majetku.
 • V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.
 • Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
 • Dary doložíte prostřednictvím Potvrzení o přijatých darech, vystaveným Nadačním fondem Pavla Novotného, nebo příslušnou darovací smlouvou podepsanou oběma stranami.
 • Dary zohledňujete v daňovém přiznání úhrnem za celé zdaňovací období.

Více informací naleznete na: www.financnisprava.cz